Hírek

Elérhetőségek

Hulladékgazdálkodási eljárás

Hulladékgazdálkodási eljárás

 

Ügyleírás:

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) értelmében:

 

A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem az e törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg.

 

Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék a Ht. 31. § szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

 

 Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól a Ht. 61. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésével vált meg, akkor a hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.

 

Az ingatlanhasználó, illetve gazdálkodó szervezet, vagy közszolgáltató mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. 

 

A fentiek be nem tartása esetén – annak kikényszerítése érdekében – az önkormányzat jegyzője a Ht. által előírt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik.

 

Szükséges okiratok

Ügyfél beadványa, mely tartalmazza a hulladék elhelyezésének pontos megjelölését, hulladék körülbelüli mennyiségét, összetételét, a hulladék birtokosának, termelőjének nevét

 

Az ügyintézés határideje:

A panasz és közérdekű bejelentés elbírálásának határideje 30 nap. 

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének időtartama.

 

Jogszabályi háttér:

 

– a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

– a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

– a 73/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

– a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm.rendelet;

– a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet

–– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

 

Benyújtó személye:

 

Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.

Más hatóság (külön jogszabály rendelkezése alapján).

 

Eljárás díja:

 

A lakossági panasz, közérdekű bejelentés illetékmentes.

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról rendelkező határozat elleni fellebbezés illetéke 15.000.- Ft, melyet illetékbélyegben a bejelentésen vagy átutalással lehet megfizetni az önkormányzat 11747020-15421412-03470000 illetékbeszedési számlájára.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bekezdése szerint: „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.“

 

A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése az adott ügy tekintetében:

Molnaszecsőd Község Jegyzője

 

Az eljáró szerv illetékességi területe az adott ügy tekintetében:

Molnaszecsőd község illetékességi területe

 

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:

 

Ügyfélfogadás helye: 9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: igazgatas@magyarszecsod.hu

 

Honlap cím: https://molnaszecsod.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 529-028

 

Molnaszecsőd Község Önkormányzata Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: MOLNAONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Molnaszecsőd Község Önkormányzata;

KRID: 145098722