Hírek

Elérhetőségek

Közterületen lévő fás szárú növények kivágása

Közterületen lévő fás szárú növények kivágása

 

 

Ügyleírás:

 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezését és a pótlásra való kötelezést a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza. A R. hatálya az 1. § (1) bekezdése a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki. A R. hatálya nem terjed ki:

- a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;

- a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendelet szerint létesített ültetvényekre;

- a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;

- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre.

- A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

- A település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség-, vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a kivágás tényét 3 napon belül be kell jelenteni a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz, aki – amennyiben a környezeti feltételek adottak – a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

 

Közterületen, fás szárú növények pótlása nem történhet az alábbi inváziós fajú egyedekkel.

fehér akác* (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo).

* Kivéve kertészeti példányok

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és –ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

Jogszabályi háttér:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Benyújtó személye:

 

Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.

Más hatóság (külön jogszabály rendelkezése alapján).

 

Eljárás díja:

 

Az eljárás 5.000.- Ft értékű illetékköteles, melyet illetékbélyegben a bejelentésen vagy átutalással lehet megfizetni az önkormányzat 11747020-15421412-03470000 illetékbeszedési számlájára.

Az elsőfokú közigazgatási hatósági határozat elleni fellebbezés illetéke 10.000.- Ft.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bekezdése szerint: „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.“

 

A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése az adott ügy tekintetében:

Molnaszecsőd Község Jegyzője

 

Az eljáró szerv illetékességi területe az adott ügy tekintetében:

Molnaszecsőd község illetékességi területe

 

 

Az önkormányzat elérhetősége:

 

Ügyfélfogadás helye: 9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: jegyzo@szarvaskend.hu

 

Honlap cím: https://molnaszecsod.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 529-028

 

Molnaszecsőd Község Önkormányzata Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: MOLNAONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Molnaszecsőd Község Önkormányzata;

KRID: 145098722